3 - 6 YAŞ ARASI ÇOCUK GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

2006-12-04 11:06:00

 

36-48 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN

 

PSİKOMOTOR GELİŞİM

• Çember etrafında döner.

• Yuvarlanmakta olan topa tekme atar.

• Atılan topu yakalar.

• Yerden zıplayan topu yakalar.

• Hareket halindeki büyük bir topu ayağı ile durdurur.

• Parmak ucunda yürür.

• Ritme uygun dans eder.

• Plastik çivi tahtas›na çivi takar - söker.

• Yuvarlak çizer.

• Verilen basit .ekilleri makasla keser.

• Oyun hamuru gibi yumu.ak malzemeleri kullanarak değişik şekiller oluşturur.

• Çeşitli malzemelerle baskı yapar.

• Sıvıları bir kaptan başka bir kaba boşaltır.

 

SOSYAL - DUYGUSAL GELİŞİM

• Kendisi ile ilgili sorulan sorulara uygun cevaplar verir.

• Grup oyunlar›na kat›l›r.

• S›rasını bekler.

• “Lütfen!”, “Teşekkür ederim.” gibi nezaket sözcüklerini kullan›r.

• Duygularını ifade eder.

 

DİL GELİŞİMİ

• Kendi kendine şarkı, şiir, tekerleme söyler.

• Yaptığı günlük işlerle ilgili olarak sorulan sorulara cevap verir.

• Konuşmalarında sıfatları kullan›r.

• Konuşmalarında kişi zamirlerini kullan›r.

• Konuşmalarında yer bildiren ifadeleri kullan›r.

• Konuşmalarında çoğul eklerini kullan›r.

• Neden , nasıl, kim gibi sorular sorar.

• İki olayı oluş s›ras›na göre anlat›r.

• Duygularını sözel olarak ifade eder.

 

BİLİŞSEL GELİŞİM

• “Büyük - küçük, az - çok, açık - kapalı, uzun - kısa” kavramlarını ay›rt eder.

• 1' den 10'a kadar sayar.

• Bire bir eşleştirme yapar.

• Üç küple köprü yapar.

• 1'den 10'a kadar olan nesneler içinde istenen sayıdaki nesne ya da nesneleri gösterir.

• Eksik insan resmine kol ve bacak çizerek tamamlar.

• Üç parçalı bul yapı tamamlar.

• Renkleri tanır ve eşleştirir.

• Resmini gördüğü nesneyi tanımlar.

• Diz, dil, boyun, kol, parmak gibi beden parçalarını gösterir.

• Cinsiyetini ayırt eder.

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ

• Kendi kendine yemek yer.

• Düğmesiz ve bağs›z giysileri yardımsız giyer.

• Giysilerin önünü ve arkasını ay›rt eder.

• Gereksinim duyduğunda bağ›msız olarak tuvalete gider.

• Burnunu mendille siler.

• Kendine ait eşyaları toplar.

 

Image Hosted by ImageShack.us

 

48 - 60 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN

 

PSİKOMOTOR GELİŞİM

• Çizgi üzerinde yürür.

• Çift ayakla belli bir uzaklığa atlar.

• Çift ayakla sıçrar.

• Geri geri çift ayak sıçrar.

• Tek ayak üzerinde sıçrar.

• Tek ayak üzerinde birkaç saniye durur.

• Ayak değiştirerek iner ç›kar.

• Topu kendisi sıçratıp yakalar.

• Bisiklete biner ve bisikletle köşeleri döner.

• 20 cm yükseklikten atlar.

• Topuk ve ayak ucuyla yürür.

• Dokuz blokla kule yapar.

• Modele bakarak yuvarlak ve kare şeklini çizer.

• Çeşitli şekiller çizer ve boyar.

• Boncuk, makarna vb. nesneleri ipe dizer.

 

SOSYAL - DUYGUSAL GELİŞİM

• Adını- soyadını ve yaşını bilir.

• Toplum içinde kendinden beklenen sosyal davranışları sergiler.

• Yetişkinlerin konuşmalarına katılır.

• Oyuncaklarını paylaşır.

• Grup oyunlarında yetişkinlerin liderliğini kabul eder.

• İzin ister.

• Bir sorunu olduğu zaman yard›m ister.

• Övülmekten hoşlanır.

• Kendinden küçüklere yard›m etmeye karşı isteklidir.

 

DİL GELİŞİMİ

• Kendisine verilen üç yönergeyi dinler ve yerine getirir.

• BirleŞik cümleler kullan›r.

• Resimdeki saçmalıkları açıklar.

• Zıt sözcükleri söyler.

• Konuşmalarında bağlaç kullanır.

• Konuşmalarında sözcüklerin olumsuz biçimlerini de kullan›r.

 

BİLİŞSEL GELİŞİM

• İnsan resmini 6 ögeyi içerecek şekilde çizer.

• 4 - 8 parçalı bul yapı tamamlar.

• 1'den 10'a kadar olan nesneler ile rakamlar aras›nda ilişki kurar.

• Nesneleri ortak özelliklerine göre ( taşıtlar, hayvanlar, büyük / küçük nesneler, ağ›r / hafif

nesneler vb.) sınıflandırır.

• 1'den 20'ye kadar ezbere sayar.

• 3'lü, 4'lü eşit setleri eşleştirir.

• İki yarım daireyi birleştirip tam bir daire yapar.

• Baştaki, sondaki ortadaki gibi mekansal konumlar› ay›rt eder.

• Bir olayı oluş sırasına göre sıralar.

• Model olunduğunda 10 küpten kule yapar.

• Nesnelerin neden yapıldığını söyler.

• “Neden?” sorusuna cevap verir.

• Dokuları ayırt eder.

• 8 rengi isimlendirir.

• Renkleri gruplandırır..

• Renkleri tonlarına göre sıralar.

• Bazı paraları tanır ve isimlendirir.

• Kısa bir süre önce gördüğü resmi hatırlar.

• Eksik resimleri modele bakarak tamamlar.

• Gösterilen resimle ilgili bir öykü anlatır.

• Öyküdeki 5 ana noktayı hatırlar ve tekrarlar.

• Neden-sonuç ilişkilerini kurar.

• Etkinliklere bağlı olarak günün hangi zaman›nda olduğunu söyler.

• Bir nesnenin diğerine göre ağır ya da hafif olduğunu söyler.

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ

• Yard›mla saçını tarar.

• Giysisindeki büyük düğmeleri ilikler, çözer.

• Boyuna uygun bir askıya ceketini ya da hırkasını asar.

• Ayakkabılarını bağlar ve fiyonk yapar.

• Ellerini ve yüzünü yardımsız yıkar.

• Dişlerini fırçalar.

• Sofra kurallarına uyar.

• Yemekle ilgili araç gereçleri uygun kullan›r.

• Sofra kurmak gibi ev işlerinde yardımcı olur

 

Image Hosted by ImageShack.us

 

60 -72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN

 

PSİKOMOTOR GELİŞİM

 

• Denge tahtasında ileri - geri ve yan yan yürür.

• Başlama ve durma komutlar›na uyarak tempolu yürür.

• Yardımla sekerek yürür.

• Topuk ve ayak ucunda geri geri yürür.

• Parmak ucunda koşar.

• Yaklaşık 30 cm yükseklikten atlar.

• Ritmik olarak seker.

• Tek ayak üzerinde 8 -10 sn durur.

• Düşmeden 10 kez öne doğru çift ayak s›çrar.

• Koşarken yerden bir şey alır.

• Kendi başına ip atlar.

• Yardımsız bisiklete biner.

• Kendi bedeni etrafında döner.

• Ayak değiştirerek merdiven iner ve ç›kar.

• Ritmik hareketleri yapar.

• Topu yakalayabilmek için ellerinden çok kollar›n› kullan›r.

• Orta büyüklükteki topu yerde birden fazla s›çrat›r.

• 1 m yukarı atılan topu yakalar.

• Kendine doğru zıplatılan topu yakalar.

• Topu 3 m uzaktaki hedefe doğru atar.

• Kağıt üzerine çizilmi. basit şekilleri keser.

• Atma ve tutma davranışlarını gerektiren etkinliklere katılır.

• Hamur gibi yumuşak malzemeleri kullanarak 2-3 parçadan oluşan şekiller yapar ve bunlardan

bir kompozisyon oluşturur.

• Baskı ve yapıştırma işlerini yapar.

• Yetişkin gibi kalem tutar.

• Model gösterildiğinde kağıdı çapraz şekilde katlar.

• Modele bakarak daire,üçgen, kare ve dikdörtgen çizer.

• Yatay, dikey, eğri, ve eğik çizgiler çizer ve bunların kombinasyonlarını oluşturur.

• İşaret parmağı ile diğer elinin parmaklarını sayar.

• İsmini kopya eder.

• 1-5 arası rakamları kopya eder.

• Eksik insan resmini tamamlar.

 

SOSYAL- DUYGUSAL GELİŞİM

• Duygularını belli eder.

• Başkalarının duygularını anlar.

• Araç kullanarak yapı inşa oyunu oynar.

• Kurallı oyunların kuralına uyar.

• Bir oyunun kuralını başkasına açıklar.

• Aldığı sorumluluğu yerine getirir.

• Kendine güven duyar.

• Yeni ve alışılmamaış durumlara uyum sağlar.

• Kendine bir amaç belirleyip davranışlarını ona göre yönlendirir.

• Arkada. seçiminde kararlılık gösterir.

• Belli bir olayı, durumu canlandırır.

• Kendini ifade etmede özgün yollar kullan›r.

• Kendi cinsiyetine uygun davran›r.

• Haklarını korur.

 

DİL GELİŞİMİ

• Günlük deneyimlerini anlatIr.

• Birbirini izleyen üç emir tümcesinde, istenileni sırası ile yerine getirir.

• Tekil ve çoğul ifadeleri birbirine dönüştürerek kullan›r.

• Cümlelerinde özneye uygun fiil kullanır.

• Yeni ve bilmediği kelimelerin anlamını sorar.

• Bazı sözcüklerin eş ve karşıt anlamlarını bilir.

• “Ne zaman, neden, nas›l?” gibi soru sözcüklerini içeren soruları yanıtlar.

• “Bana tersini söyle” yönergesine doğru yanıt verir.

• Yer bildiren sözcükleri doğru ve yerinde kullanır.

• Cümlelerinde “çünkü, daha sonra” gibi bağlaçlar kullanır.

• Birleşik cümleler kullanır.

• Basit şakalar yapar.

• Bazı soyut ifadeleri anlar.

• Evinin ve / veya anne-babasının telefon numarasını söyler.

 

BİLİŞSEL GELİŞİM

• Bedeninin tüm parçalarının isimlerini söyler.

• 10 - 25 parçalı yap- bozu tamamlar.

• İki üçgeni birleştirerek kare yapar.

• Aynı dokudaki 6 - 10 nesneyi eşleştirir.

• Aynı dokudaki 6 - 10 nesneyi gruplandırır.

• Nesneleri bir özelliğine göre gruplandırır.

• 1' den 10'a kadar olan nesne grupları ile rakamlar arasında ilişki kurar.

• 1' den 10'a kadar olan nesneleri kullanarak toplama ve çıkartma yapar.

• Yarım ve bütün olan nesneleri gösterir.

• 1' den 10'a kadar olan rakamları sıralar.

• Eşleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve sıralamayı nasıl yaptığını açıklar.

• Basit neden sonuç ilişkilerini açıklar.

• Kısa bir süre gösterilen bir resimdeki ayrıntıları hatırlar.

• Bir olaydan sonra ne olabileceğini tahmin eder.

• Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder ve söyler.

• Nesnelerin kendi içindeki konumunu birinci, ikinci şeklinde isimlendirir.

• “En az, en çok, birkaç” gibi miktar bildiren ifadeleri kullan›r.

• Haftanın günlerini sırasıyla söyler.

• 20'ye kadar ritmik sayar.

• “Dün, bugün, yar›n” ile ilgili konuşur.

• Beş harfi isimlendirir.

• Daha önce dinlediği öyküleri anlatır.

• Sorulan sorulara kendine özgü cevaplar verir.

• Yaşadığı yerin adresini söyler.

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ

• Günlük işlerde sorumluluk alır ve yerine getirir.

• Yolda yardımsız yürür.

• Kendi kendine giyinir, soyunur.

• Giysilerinin düğmelerini çözer ilikler.

• Ayakkab›larını bağlar.

• Saçlarını tarar.

• Yemeğini kendi kendine yer.

• Yemek araç gereçlerini yetişkin gibi kullanır.

• Bıçak kullanır.

• Yemek tabaklarını ya da servis tepsisini taşır.

• Dişlerini fırçalar.

• Elini yüzünü yıkar kurular.

• Tuvalet gereksinimini kendi başına karşılar.

• Hava şartlarına uygun giysiler seçer.

2923
0
0
Yorum Yaz